කපටි දේශපාලඥයන්ගේ හා අමන නිලධාරින්ගේ ක්‍රියා නිසා කෞතුක භාණ්ඩයක් විය හැකි වටිනා ලියවිල්ලක් ……….!

shcolor

Published in: on 2013 දෙසැම්බර් 31 at ප.ව. 3:53  Comments (1)  
%d bloggers like this: