දකුණේ පතුලේදී /At The Deep South………………

නිවී ගිය දොළොස් මහේ පහනේ තනියට
නිවී ගිය දොළොස් මහේ පහනේ තනියට

සැඟව ගිය කලාකරු සොයායාම/(ලස්සන font එකක්)

සැඟව ගිය කලාකරු සොයායාම/(ලස්සන font එකක්)

එදා අපි සහ නුතන අපි (at Mulgirigala)

එදා අපි සහ නුතන අපි

 

ඉතිරි වුනේ පින විතරයි….!(at Mulgirigala)

ඉතිරි වුනේ පින විතරයි....!

(more…)

Published in: on 2014 අගෝස්තු 30 at පෙ.ව. 5:56  Comments (6)  
%d bloggers like this: