මා ඔබේ සෝමාවතී !

images (1)images (3)images

 
images (2)

 

 

 

 

 

යන්ඩ එපා ! නොකියන් මට

මේ බයානක ගමන 

දියට බට ලකුණු ඇති

‍-ගොඩට ආ ලකුණු නැති

 

 

සංසාරේ මෙතෙක් දුර

දෙවුර මත හිඳුවා

කැටුව ආ දරුවන් 

අතරමඟ හැර දමා 

කෙසේ නම් සැනසෙම්ද ?

 

 

කතරේ මල් පුබුදවමි

ගින්නෙන් දිය ගෙනෙමි

චණ්ඩ වෘක රැළ මැද

මගේ බැටළු රංචුව

බාරයි සුවාමිනේ

රස්සාව නැති ඔබට

Published in: on 2016 මැයි 5 at ප.ව. 12:49  Comments (3)  
%d bloggers like this: